109287
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
222
204
222
107602
7742
10056
109287

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-27 20:30

แรงงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายแรงงาน ผ่านเว็บไซต์

Post on 25 เมษายน 2560
by Osh8
ฮิต: 165

 

 

แรงงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายแรงงาน ผ่านเว็บไซต์

----------------------------------

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ผ่านเว็บไซต์กรมฯ www.labour.go.th เพื่อให้ร่างกฎหมายครบถ้วนสมบูรณ์ คุ้มครองแรงงานทั่วถึง เป็นธรรม

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า การปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยและของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นนโยบายสำคัญอีกประการหนึ่งของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการให้ผู้ใช้แรงงาน ได้รับการคุ้มครองและมีสภาพการจ้าง การทำงานที่เป็นธรรม มีหลักประกันการทำงานที่เหมาะสม ทั้งนี้ กสร.ได้ยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ขึ้น โดยมีสาระสำคัญเช่น การให้อำนาจคณะกรรมการค่าจ้างในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับกับแรงงานเฉพาะกลุ่ม การยกเลิกการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กำหนดเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ เป็นต้น และได้จัดการสัมมนาผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง ข้าราชการ นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายย่อมส่งผลกระทบต่อวงการแรงงานในวงกว้าง ดังนั้น หากจะปรับปรุงกฎหมายเพื่อบังคับใช้ จึงจำเป็นต้องศึกษาให้รอบคอบ รอบด้านอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มุมมองและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานที่รอบด้านและกว้างไกลมากขึ้น อันจะส่งผลให้ การแก้ปัญหาด้านแรงงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร. จึงขอเชิญชวนลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วไป ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น โดยคลิกป้ายประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นร่างกฎหมาย หรือคลิกที่นี่ ทั้งนี้ เพื่อกสร.จะได้รวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนำไปประมวลผลและหาบทสรุปเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๗๕๘๙