109246
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
181
204
181
107602
7701
10056
109246

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-27 20:18

การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

Post on 14 กุมภาพันธ์ 2561
by Osh8
ฮิต: 270

การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้


1. การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล
ฝ่ายละ 5 คนเท่ากัน โดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือนี้มุ่งที่จะคุ้มครองลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแต่ละสาขาอาชีพและ
แต่ละระดับให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างมีการ
พัฒนาฝีมือแรงงานและมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ


2. คณะกรรมการค่าจ้างได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จำนวน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาและจัดทำร่างอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
รวม
16 สาขาอาชีพ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 19 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือจำนวน 4 กลุ่ม
อุตสาหกรรม รวม 16 สาขาอาชีพ โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนี้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม 16 สาขาอาชีพ
หน่วย : บาท/วัน
กลุ่มอุตสาหกรรม / สาขาอาชีพ                                                     ระดับ 1      ช่วงห่าง     ระดับ 2

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
(1) พนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้า                                                      480         100        580

(2) พนักงานปรุงแต่งน้ำเหล็กในเตาปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace)                500         100        600

(3) พนักงานหล่อเหล็ก                                                                              460         100        560

(4) พนักงานควบคุมการอบเหล็ก                                                                440         100        540

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
(5) ช่างเทคนิคเครื่องฉีกพลาสติก                                                              380          70        450

(6) ช่างเทคนิคเครื่องเป่าถุงพลาสติก                                                          380          70        450

(7)ช่างเทคนิคเครื่องเป่าภาชนะกลวง                                                          380          70        450

(8) ช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก                                              410          70        480

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
(9) พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง                   340          30        370

(10) พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ              380          60        440

(11) พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง                                                     350          50        400

(12) ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง                                                                 360          40        400

กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า
(13) พนักงานตัดวาดรองเท้า                                                                     370          35        405

(14) พนักงานอัดพื้นรองเท้า                                                                      380          40        420

(15) ช่างเย็บรองเท้า                                                                                380          40        420

(16) พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น)                                                          360          30        390

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561--

Credit : http://www.ryt9.com/s/cabt/2782216