286220
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
231
283
1885
282168
8491
14632
286220

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-26 17:45

หน้าหลัก

ขอเชิญสมัครอบรมหัวข้อ การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง (Work At Height Safely)

Post on 12 กุมภาพันธ์ 2563
by Osh8
ฮิต: 299

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดการจัดอบรมในหัวข้อ “การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง” (Work at Height Safely) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึก พฤติกรรมในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยสถาบันฯ กำหนดให้มีการจัดอบรม รวมจำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน

            สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)   จึงขอเชิญท่านพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้างสถานประกอบกิจการหรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คน เข้ารับการอบรมในหัวข้อดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม   ได้รับใบประกาศเข้ารับการอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม

 

 รุ่น

 
วันที่/สถานที่ /จังหวัด
ลงทะเบียนแจ้งชื่อ ดูรายชื่อ ประกาศรายชื่อ       
             

รุ่นที่ ๑

 
 • ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

 • โรงแรมแคนทารี่ 304

 • จังหวัดปราจีนบุรี
   
             

รุ่นที่ ๒

 
 • ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

 • โรงแรมแคนทารี ฮิลส์

 • จังหวัดเชียงใหม่
   
             

รุ่นที่ ๓

 
 • ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

 • โรงแรมแคนทารี่ เบย์ ศรีราชา

 • จังหวัดชลบุรี

[ปิดรับสมัคร]
   
             

รุ่นที่ ๔

 
 • ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 • โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

[ปิดรับสมัคร]

   

 

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

 1. กดลิงก์จาก ลงทะเบียนแจ้งชื่ออบรม โดยเลือกรุ่นที่ต้องการในตารางด้านบน (จำกัดสิทธิ์สถานประกอบกิจการ  ๑ แห่ง/๑ คน ) 

 2. สสปท.จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (รุ่นละไม่เกิน ๔๐ คน) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครลำดับแรกก่อน

 3. สสปท. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ที่เว็บไซต์ www.tosh.or.th หากต้องการยกเลิกหรือสละสิทธิ์ให้ติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันจัดอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน
 4. สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามประกาศรายชื่อ ให้ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม และมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันแรกของการอบรม

 

ดาวน์โหลดและค้นห้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/course/363-work-at-height-safely