286248
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
259
283
1913
282168
8519
14632
286248

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-26 18:47

หน้าหลัก

เปิดรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี

Post on 11 กุมภาพันธ์ 2563
by Osh8
ฮิต: 126

 

เปิดรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

 

          สมาคมนายจ้าง สถานประกอบกิจการ สหภาพแรงงาน และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์จะเสนอผู้แทนเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นคณะกรรมการไตรภาคี ให้เสนอชื่อผู้แทนที่จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้ใน ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ

          ทั้งนี้ หากประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สมัครเข้ารับราชการเลือกตั้งฯ ให้ดำเนินการภานใน วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

 

สถานที่ในการรับสมัคร

๑. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ตามที่องค์กรจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงาน

๒. กรณีองค์กรจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม สามารถสมัครและส่งรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งฯ

    ได้ที่สำนักงานแรงงานสัมพันธ์ ชั้น ๒ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

การแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง

        สมาคมนายจ้าง สถานประกอบกิจการ สหภาพแรงงาน และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ให้แจ้งชื่อผู้ลงคะแนน

เลือกกตั้งได้ในระหว่าง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันเวลาราชการ โดยแจ้ง ณ สถานที่เดียวกันกับสถานที่ในการรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง กรณีแจ้งชื่อผู้ลงคะแนน

ทางไปรษณีย์ จะถือไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับเป็นสำคัญ ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ดำเนินการภายใน วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

         

         กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯ วัน เวลา และสถานที่ทำการเลือกตั้งฯ และรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งฯ

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค เว็บไซต์กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน (www.labour.go.th

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์อมต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ http://relation.labour.go.th/๒๐๑๘/hot-news/๕๘๙