298785
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
375
1374
295550
10773
10283
298785

Your IP: 192.168.2.69
2020-10-29 03:09

ประวัติ

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 1052

ความเป็นมา

     ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 สุราษฎร์ธานี ชื่อเดิมคือ ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 รับผิดชอบ 6 จังหวัดภาคใต้ตอนบนประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง

     ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานใหม่โดยรวมภารกิจของกองตรวจความปลอดภัยและสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน(เดิม) จัดตั้งเป็นสำนักความปลอดภัยแรงงาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร กระจายภารกิจลงสู่ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และเพื่อการยอมรับการเป็นเจ้าภาพหลักขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”  ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักด้านวิชาการ ด้านการสนับสนุน และการประสานงานความร่วมมือภายในภาคี ภายใต้สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วิสัยทัศน์

       เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์

        เพื่อเป็นหน่วยงานปฏิบัติงานทางวิชาการ สนับสนุนหน่วยงานตรวจตามกฎหมาย การประสานงานการตรวจสอบและประเมินบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน ให้บริการ
ความปลอดภัยแรงงาน ให้คำปรึกษา การตรวจสอบวิเคราะห์อุบัติเหตุ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบกิจการ
ในการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริม  ประสานงานประเมินระบบการทำงานเครือข่าย
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา การประสบอันตรายจากการทำงาน

ภารกิจและหน้าที่

1.       สนับสนุนการปฏิบัติงานความปลอดภัยแรงงานเชิงเทคนิคและวิชาการ

2.       ตรวจความปลอดภัยแรงงานเชิงเทคนิคและสนับสนุนการตรวจตามกฎหมายความปลอดภัยแรงงาน

3.       ประสานการตรวจสอบและประเมินบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน ที่ให้บริการความปลอดภัยแรงงาน

4.       ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยแรงงาน

5.     สอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

6.   รณรงค์ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยแรงงาน

7.   สนับสนุนสถานประกอบกิจการในการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

8.   ส่งเสริม ประสานงานและประเมินระบบการทำงานเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน

9.   ปฏิบัติการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน

10.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลยุทธ์     

          ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลสถานประกอบกิจการ ให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ยุทธศาสตร์ 

          การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

          ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 ดูแลรับผิดชอบ 6 จังหวัดภาคใต้ตอนบนประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง